Vật vã gần 3H đồng hồ vụ cứ *#0808# là không nhận driver ADB - Báo Unknown Device.

"Operation: Unlock
Selected model: SC-05G
Selected port: COM24 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Software version: 23.9
Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 357568060771735
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done"...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]