Nhận kèo chế độ máy bay
lọ mọ tháo siêu lồng( lồng che chắc vãi mù) nhận 9008 luôn
nhọ vãi chày
thôi thì đục emmc ra , hi vọng read dump( mong nó hở chân) phòng còn thay, lên máy bay trả cho lành
tiện thể đo cái pinout emmc và dump 1gb choae cần cứu máy una... gì gì đó
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]