ACE nào có file rom tiếng việt của S2 hd canada i757 cho mình xin với

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]