Wiko Rainbow Stock Rom + Rom Cook CM12 ok
Trong link bao gồm Rom gốc và rom cm12.1 kèm hướng dẫn. Đã test ok.
Do khách lấy máy vội nên em chưa chụp được tấm hình làm kỷ niệm, mượn đỡ hình trên mạng [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Em để điểm tránh User. AE thông cảm [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]