Mình cần rom gốc cứu máy ae có cho mình xin...file full hoắc file cứu máy ok..Máy hiện giờ treo hình máy tính..thanks !


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]