[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Remove account MXTP, mở khóa tài khoản My Xperia Theft Protection Sony Z3+ Dual E6533 ok

Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8994_LA1.2_110"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00400000,00080000 ]
DEVICE ID: 00B3FE8D
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MSM8994_50"
PHONE IMEI : 3590980xxxxxxx
MODEL (from GDFS): E6533
SOFTWARE VERSION: 1290-9146_28.0.A.8.266...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]