Mở mạng Samsung Galaxy S4 Sprint L720 Lollipop 5.0.1 ok


Mã:
Operation: Unlock SPRNT
Selected model: SPH-L720
Selected port: COM5 Z3X BOX Serial Port
Software version: 23.9

Waiting ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SPH-L720
Android version: 5.0.1
Product code: Not Active
Phone version: L720VPUGOH1
PDA version: L720VPUGOH1
CSC version: L720SPTGOH1
CSC country code: USA
CSC sales code: SPR
HW version: L720.08
Phone S/N:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]