như tiêu đề ace nào có phiên bản nào chạy chuẩn cho em xin với thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]