máy do khách up ota nên treo logo - up rom bình thường vẫn vậy - dù up 4.4.2 - cuối cùng phải up bộ file full như bên dưới mới ok - edit tiếng việt - xóa bỏ app thừa - lượm kèo.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]