Nhận của thợ con htc HTC_DESIRE_300 đột tử emmc
hồi sức cấp cứu nhẹ nhàng k đ
nhổ emmc re nạp dump k lên
tìm cái emmc hynis mà k có, phang đại cái sam sung vô nạp dump lên ngọt
hành mất 1 đêm[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]