Rom Stock Lolipop 5.1.1 Samsung Galaxy Note Edge N915FY Mới Nhất
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model.............. SM-N915FY
Model name.... GALAXY Note Edge
Country........... Luxembourg (Black Edition)
Version........... Android 5.1.1
Changelist....... 5695220
Build date........ Mon, 16 Nov 2015 09:43:07 +0000
Product code.... LUX
PDA.................. N915FYXXU1COK2
CSC.................. N915FYLUX1COK1
File :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]