Thông Tin Tiếng Việt GT-i9118,Cài CH Play GT-i9118 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom stock 4.2.2 ổn Định ít Hao Pin
Cài...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]