Mở Mạng HTC One M9 Sprint
Unlock HTC One M9 Sprint


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
model:= 0PJA2
Androids Version:= 5.0.2
Description Version:= 1.32.651.30 CL506785 release-keys
Platform:= msm8994 [ htc_hima ] [ msm ]
Baseband:= 1.11.C1144030@50325.2
CID := 0PJA20000
MODEID := SPCS_001
PROJECT :=...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]