Trên các thiết bị OS 10 của Blackberry cũng đã thêm tính năng bảo mật mới khi bạn factory reset máy hay chạy lại chương trình chiếc điện thoại của mình, nó sẽ yêu 1 tài khoản Blackberry ID, Blackberry ID Username, BLACKBERY ID Username Login Required, Username Login Required nhằm xác định chủ sỡ hữu của máy.Hình ảnh sau khi Xóa tài khoản ok...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]