Nhận máy khách Samsung tình trạng máy treo logo không vào menu được, up rom ok...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]