Nhận máy khách tình trạng bị virus “Buộc Đóng” liên tục ko vào được Menu. Up rom ok...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]