Unlock mở mạng LG KC910 Renoir bằng code ok

LG IMEI:35709002105xxxx NCK=6285664279689483 NSCK=1723643970259087 SPCK=2036382908295409 CPCK=7554330809965913 SIMCK=3195237540770931


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]