Using Version...1.0.0.0022
Selected Model SM-G900P
Selected Task SAMSUNG SPRINT UNLOCK
Searching ADB device Please wait..
Device Detected...
model:= SM-G900P
Androids Version:= 4.4.4
Description Version:= kltespr-user 4.4.4 KTU84P G900PVPU1ANK4 release-keys
Platform:= msm8974 [ qcom ] [ msm ]
Baseband:= G900PVPU1ANK4
VER:= G900PVPU1ANK4/G900PSPT1ANK4/G900PVPU1ANK4/G900PVPU1ANK4
Carrier := XAS_USA
Simstatus:= CARD_IO_ERROR
IMEI-1 = 990004733225894
ANDROID-ID =...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]