Unlock mở mạng nokia n95 bằng code ok

IMEI: 35954201666xxxx

unlock code : 721157531334981

Mã:
Scanning USB Ports...

================================================
Basic Phone Information
================================================
MCU Version: V 06wk41v64.20 01-10-09 RM-320 (c) Nokia
IMEI Plain : 35954201666xxxx
IMEI Spare : A359542016665110
IMEI SV : 33595420166651114F
Phone Model: Nokia N95 8GB
Category : Classic Phone
Phone Type : RM-320...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]