Operation: Read Codes
Selected model: SM-G903F
Software version: 23.9
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-G903F
Android version: 5.1.1
Product code: SM2G903FZKAAUT
Phone version: G903FXXU1AOI7
PDA version: G903FXXU1AOI7
CSC version: G903FAUT1AOI1
CSC country code: Switzerland
CSC sales code: AUT
HW version: MP 0.500
Phone S/N: RF8GB003QVR
Modem board: SHANNON310
RF cal date: 20151102
IMEI:
Checking Super user right... true
Reading nv data... OK OK
Checking hash file......

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]