em thay sạc khác, chân sạc khác, bin khác , máy vẫn thế ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]