unlock mở mạng lg optimus l70 ms323 mạng metro pcs bằng code ok

LG IMEI:01403800709xxxx NCK=7566488802271332 NSCK=6692826299498805 SPCK=6927934535849506 CPCK=2391839312941056 SIMCK=5944685476994351


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]