Unlock mở mạng LG G2 Docomo L-01F L01F bằng code ok

LG IMEI:35724505109xxxx NCK=7367084509774960 NSCK=9045652145689015 SPCK=4691426778112082 CPCK=6402822087259873 SIMCK=4761933674619688


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]