info
My Xperia Xperia C4 Dual E5333 Thoát My Xperia OK

Thấy anh em thoát nhiều hôm nay cũng gặp kèo tiện post bài chia sẻ thông tin cùng anh em. Thông tin My Xperia Theft Protection (MXTP)
1 Anh em khi nhận sửa chữa máy hay thu mua các máy đã qua sử dụng chú ý không dính My Xperia Theft Protection (MXTP)
2 Hoặc Khi chạy phần mềm hay reset máy cần có tài khoản để kích hoạt một dạng khóa giống như icloud iphone
anh em có thể kiểm tra...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]