anh em nào lam qua hoạc có sơ đồ cú nó cho em xin với. mic 4 chân 2 chân mat còn lại 2 chân vân có tổng trở thay mấy cái ko ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]