Mở mạng Sony Xperia Z4 au thành công

Mã:
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00400000,00080000 ]
DEVICE ID: 00EECDB4
FLASH ID: "0011/01000000"
LOADER VERSION: "MSM8994_50"
PHONE IMEI : 35955606xxxxxx
MODEL (from GDFS): SOV31
SOFTWARE VERSION: 1290-9262_28.0.D.5.9
CUSTOM VERSION: 1294-4301_R15A
FILESYSTEM VERSION: GENERIC_28.0.D.5.9
Network subset LOCK : 00101-* [ 0/10 9325526998340118 ]
Network subset LOCK :...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]