trình trạng máy em bị lỗi khởi động là tự nó vào chế độ recovery , lúc đầu nó bình thường nhưng em root xong rồi cái bị luôn như zậy đó , nếu có các khắc phục chỉ em với , máy em đang ỡ phiên bản 4.4.4 .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]