Như tiêu đề e nhận máy Lu 540 cắm sạc trên oto làm máy mất nguồn . Kẹp dòng bấm nguồn kim treo 2A bỏ nguồn ra kim về 0 , cắm máy tinh k báo Driver gì . nhờ ace hướng dẫn giùm e chưa làm dòng này khi nào cả .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]