- Máy nội địa múc cái ok luôn [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot>adb shell
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
shell@mx5:/ $ su
enter main
start command :am start -a android.intent.action.MAIN -n com.android.settings/co
m.android.settings.root.RootRequestActivity --ei uid 2000 --ei pid 4172 > /dev/n
ull
ck/mmcblk0p18 or you can use dev/block/platform/mtk-msdc.0/by-name/system <
sh: or: not found
127|shell@mx5:/ #
C:\Program...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]