anh em bơi vào giúp chỗ này với,không có main kiểm tra thử mấy chân này.anh em ai có gặp qua xem mấy chân màu vàng nó đi về đâu với[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]