mạhếmáy bật nguồn lên kim treo ở vị trí 0.1A không nông.kiểm tra thì thấy toàn bộ bị mục chân.lam chân hêt mấy con đen nhỏ nhỏ cũng ko lên .tháo con này ra thấy chân ic bị cháy đen cạo ra xi chì chân ic thì lên nguồn có âm thanh[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]