em đã up rom khác và format bằng volcano rồi vẫn vậy ai đã làm qua rồi giúp em một tay


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]