minh nhận máy bị treo logo, lên google tìm file không có ,nên lên đây nhờ ae giúp đỡ ,xin cảm ơn ae trước thank you.

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

hình e nó đây


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]