[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

1. Nhật ký phiên bản:
+ Build 25/06/2014 : Mod hoàn thiện Normal Flash offline và giao diện tiếng anh mặc định
+ Build 27/06/2014 : Sửa lỗi quan trọng trong khi flash, khắc phục lỗi khi sử dụng trên windows XP, flash rom không cần cài LG Mobile Support Tool ngay cả với chế độ CSE Flash
+ Build 03/07/2014 : Sửa lỗi...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]