Nhận đc con máy A127 unlock imei 01 phải change band , cắt tỉa mấy đường để convert band xong flash TV con này qua M300... done...
Mã:
Initializing loaders...
Loading S-Record File ...
Power on mobile !
Phone detected!
Loading setup loader (1/1) ...
Loading RAM (1/1) ...
RAM Loader executed OK!
1 Flash chip banks detected!
0xb0/0x001d0000: Sharp LRS18C8A (16 MB (16777216 Bytes) in 131 sectors)
Changing baudrate...
Loading Flash ...
Programming flash...
Operation successful.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]