Dạo này không biết khách vọc vạch cái quái gì mà treo Logo nhiều thế không biết ? Sáng nay mới nhận thêm 1 con GALAXY S6 Verizon SM-G920V Treo Logo.
Load Stock Flash Done !
Chia sẻ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] cho anh em gặp kèo múc về cho lẹ ! (Pass : tanvuongquoc)

Vài hình ảnh :

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]