S6 Edge G925F Up Rom Stock Pass Vẫn Treo Logo Fix Ok
G925F Fix Vĩnh Viễn Không Bị Treo Logo Lại Khi Úp Rom Gốc


Mã:
Selected Model SM-G925F
Selected Task SAMSUNG DRK FIX
Started Samsung DRK Fix...
Phone Found Please Wait...
Details. SM-G925F,MP 0.600,G925FXXU3QOJ5
Model := SM-G925F
UNIQID := 03157DF3B5DF941
Phone IMEI := 35947406036166
Phone MEID := null/empty
MSL Address:= RF8G40AA0S
ROOTKEY IS ALREADY GOOD..
!!! Success !!!!
Total Time...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]