Tắt nguồn ấn Power khi máy rung ta giữ phim âm lượng - là máy vào đc chế độ recovery, lúc đó biết là gì rồi


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]