có con a8 bị accounts gu gồ mà cắm cap otg no ko nhan,bac nao có giải pháp j giup e voi ,xin cam on va hau ta


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]