em nào có tool hạ e này cho em xin với, dụng nokia software chay rui cung còn 8.1


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]