e nhận lumia [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]..đã texx pin rùi ko được..mấy a xin giúp..khách nói đang xạc qua đêm cái bị luôn...xin cảm ơn....ace giúp đỡ....


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]