Ship S-OFF, Up Rom Stock HTC Desire 816x OK


(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 3.19.0.0000
(bootloader) version-baseband: 1.101.111011.20.0123
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 2.34.709.2
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: FA48VWW02308
(bootloader) imei: 35224106xxxxxx
(bootloader) imei2: Not Support
(bootloader) meid: 00000000000000
(bootloader) product: a5_ul
(bootloader)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]