Thanks A Ketaonvl

Stock rom G900F full 5 file


Ai mà up ok post lên phụ em nha, tại chưa có máy up thử ^^

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

pass: lamm
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]