như tiêu đề em đã gỡ toàn bộ linh kien cũng quanh cùng loa. cách ly cũng loa nhưng không hết, nhờ a e giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]