Samsung s6 nhật bản, sc-05g Unlock sim OK, imei zin


Waiting ADB device... OK
[ 1/5/2016 3:58:00 PM ] Reading phone info...
[1/5/2016 3:58:00 PM ] Model: SC-05G
[ 1/5/2016 3:58:00 PM ] Android version: 5.0.2
[ 1/5/2016 3:58:00 PM ] Product code: SM-G920DZDADCM
[ 1/5/2016 3:58:00 PM ] Phone version: SC05GOMU1AOG3
[ 1/5/2016 3:58:00 PM ] PDA version: SC05GOMU1AOG3
[ 1/5/2016 3:58:00 PM ] CSC version: SC05GDCM1AOG3
[ 1/5/2016 3:58:00 PM ] CSC country code: JP
[ 1/5/2016 3:58:00 PM ] CSC...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]