HTC One M7 (PN0711000) treo logo + hboot 1.57 + Rom kitkat 4.4.2 sense 6.0 Tiếng Việt[ROM] Android Revolution HD 71.1 | High Quality & Performance | Android 4.4.2 KitKat | Official HTC Sense 6.0 | 5.11.401.10 | Tweaks app - Sense 6 Toolbox 1.2.7

Android Revolution HD 71.1

--- release date: 22 May 2014 ---


  • Official HTC 5.11.401.10 base with Android 4.4.2 + HTC Sense 6.0
  • Updated Sense Toolbox to latest 1.2

HTC One
KitKat (Android 4.4.2...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]