Thêm data

Unlock mở mạng Sony Xperia Z4 docomo SO-03G OK

Mã:
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8994_LA1.1_87-B"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
[ llcomm: 00400000,00080000 ]
DEVICE ID: 00EE0351
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MSM8994_50"
PHONE IMEI : 35955606XXXXXX
MODEL (from GDFS): SO-03G
SOFTWARE VERSION: 1290-9279_28.0.B.0.457
CUSTOM VERSION: 1295-9819_R9A
FILESYSTEM VERSION: GENERIC_28.0.B.0.457
Network subset LOCK : 00101-* [ 0/10...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]