cần ae trợ giúp gấp con 4s wifi yếu giờ thay ic wifi xong mặt hiển thị luôn vẫn còn đến màn hình ae nào đã làm qua xin giúp e với thank you alllll...........


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]