HTC M9 sprint (himawhl) Rom gốc 5.1 Unlock sim OK


-Nhận máy HTC One M9 sprint, lock sim
-s-off, HTC M9 sprint Rom gốc 5.1, Unlock sim OK
-root OK, thay đổi icon GSM thành H (3g) ngon luôn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


1/6/2016 6:40:01 PM Reading common information
1/6/2016 6:40:01 PM (bootloader) kernel: lk
(bootloader) product: htc_himawhl...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]