máy bị mất đèn màn hình đến cảm biến phim thì vẫn còn ai biết giúp mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]